Direct contact +31 (0) 570 - 547 166

Leverbaar vanaf 50 stuks

Snelle Levering

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Promotiebeker.nl

1. Algemene bepalingen

1.1. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder verstaan degene met wie Promotiebeker op welke wijze ook een overeenkomst heeft gesloten of aan wie Promotiebeker een offerte, aanbieding en dergelijke heeft gegeven inzake levering van goederen door Promotiebeker.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Promotiebeker met of aan een opdrachtgever. Van deze Algemene Voorwaarden kan pas worden afgeweken wanneer door beide partijen hiervan uitdrukkelijk is afgeweken en dit door Promotiebeker schriftelijk is aanvaard.

1.3. Toepasselijkheid van door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

1.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Promotiebeker en haar opdrachtgever in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. De aanbieding

2.1. Elke aanbieding van Promotiebeker is vrijblijvend en kunnen door Promotiebeker te allen tijde worden herroepen.

2.2. De in de aanbiedingen vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die producten en/of werkzaamheden, die uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangeven.

2.3. Voor zover de opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, staat het Promotiebeker vrij deze te herroepen binnen 2 dagen na aanvaarding.

2.4 Wij zijn te allen tijde bevoegd om aan ons gegeven opdrachten voor het plaatsen van advertenties of andere boodschappen op goederen, geheel of gedeeltelijk zonder opgaaf van reden te weigeren.

3. De overeenkomst

3.1. Een overeenkomst, daaronder begrepen een eventuele wijziging of aanvulling daarvan, wordt door Promotiebeker eerst bindend door schriftelijke vastlegging in een door partijen ondertekend contract of in een door Promotiebeker ondertekende opdrachtbevestiging, behoudens herroeping als bedoeld in artikellid 2.3.

3.2. Bij annulering is de opdrachtgever gemaakte kosten verschuldigd, met een minimum van 50% van de aanneemsom.

3.3. Promotiebeker is te allen tijde gerechtigd haar rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden en voorts derden in haar plaats te stellen, al dan niet door subrogatie.

3.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers is ieder der opdrachtgevers hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk jegens Promotiebeker.

4. Levering van goederen

4.1. Op het moment dat een overeenkomst is gesloten geeft Promotiebeker een indicatie van het moment waarop de goederen worden geleverd. Deze levertijd is geen fatale termijn. De opdrachtgever wordt op een later tijdstip op de hoogte gebracht van het precieze moment van levering.

4.2. De goederen worden geleverd op een door de opdrachtgever gespecificeerd adres op een overeengekomen datum (waarbij tijd geen rol speelt). De opdrachtgever verplicht zich tot het nemen van maatregelen om de order gepast aan te nemen.

4.3. Promotiebeker behoudt zich het recht om de goederen in verschillende zendingen te leveren. De opdrachtgever wordt hier zo snel als praktisch mogelijk is van op de hoogte gesteld.

4.4. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht op niet-nakoming van enige jegens Promotiebeker aangegane verplichting.

4.5. De opdrachtgever verplicht zich tot het accepteren van de goederen, ook wanneer de hoeveelheid hiervan afwijkt van het overeengekomen aantal, gegeven dat:
4.5.1. de afwijking niet meer bedraagt dan 5% van het totaal 4.5.2. de prijs naar rato van de levering wordt aangepast.

4.6. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek, zijnde de fabriek van de door Promotiebeker ingeschakelde producent van het product.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 4, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan.

5.2. De opdrachtgever zal bij levering zichtbare onjuistheden en/of schade aan goederen direct bij ontvangst na levering melden door het invullen en specificeren van deze schade op het leveringsformulier.

5.3. Wanneer er gebreken zijn die niet zichtbaar zijn bij levering, kan de opdrachtgever Promotiebeker hiervan binnen 5 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk op de hoogte stellen. Hieronder wordt ook verstaan de te verwachten kwaliteit van product en ten aanzien van distributie door middel van automaten.

5.4. In het geval schade, gebreken of onjuiste levering die niet gemeld zijn aan Promotiebeker in overeenstemming met artikelleden 5.2 en 5.3, dan zal Promotiebeker op geen enkele manier aansprakelijkheid aanvaarden.

6. Betaling

6.1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden als volgt: De volledige betaling moet door Promotiebeker zijn ontvangen na opdracht, voordat tot levering wordt overgegaan.

6.2. Alle betalingen dienen zonder enige korting, verrekening of opschorting te geschieden aan PROMOTIEBEKER - Scheepvaartstraat 6B – 7411 MB – Deventer – KVK51654946 – NL40INGB0005867218 ING BANK.

6.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim, en heeft Promotiebeker het recht de opdrachtgever vanaf de dag, dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, een rente in rekening te brengen, naar een rentepercentage van 3% boven de wettelijke handelsrente, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

6.4. De eigendom van de goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment, dat de opdrachtgever aan Promotiebeker ter zake van de overeengekomen verschuldigde bedragen, inclusief rente, kosten en schaden, volledig heeft betaald.

6.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.6. De kosten, zowel in als buiten rechte, door niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval de opdrachtgever een door haar aan Promotiebeker verschuldigd bedrag niet of niet-tijdig betaalt, worden de buitengerechtelijke kosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, doch tenminste € 400,—.

7. Beëindiging en opschorting

7.1. In geval de opdrachtgever enige verplichting jegens Promotiebeker niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt, een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, haar bedrijf beëindigt of vervreemdt of (in geval zij een vennootschap is) ontbonden wordt, overlijdt, onder curatele of beheer wordt gesteld, op haar roerende of onroerende zaken te haren laste beslag wordt gelegd of de opdrachtgever haar woonplaats juridisch of feitelijk naar het buitenland verplaatst, dan wel na het sluiten van de overeenkomst aan Promotiebeker andere omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Promotiebeker de bevoegdheid de verdere uitvoering van de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Promotiebeker schadevergoeding te vorderen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes, waarop deze Algemene Voorwaarde van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van de aanbieding/overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad.